"Včely to ví nejlépe...."

VARIDOL

 

VARIDOL 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Máslovice - Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel Amitrazum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml světle hnědého roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Amitrazum 125 mg. Obsah lékovky: 5 ml.

4. INDIKACE

Varroáza včel: ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým roztočem Varroa destructor v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Typ léčby: diagnostika a léčení v době od 1. října do 15. dubna. Přípravek působí kontaktně. Účinná látka (amitraz) se rozšiřuje v úlovém prostoru kouřem ze zapálených proužků (fumigace) nebo mlhou z mikroskopických částic zředěného přípravku (aerosol). Postihuje roztoče přítomné na dospělých včelách. Do zavíčkovaných plodových buněk neproniká. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku a inhalaci. 

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době možného výskytu snůšky od 16. dubna do 30. září.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A INTERAKCE

Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera L.)

8. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikace fumigací

Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10 ºC v době, kdy včely nelétají. Před aplikací přípravku se plásty v úlu upraví tak, aby mezi krycím plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. U nástavkových úlů se proužek vkládá do horního nástavku. V dodaném proužku papíru proděravíme otvor asi 1cm od vrchního okraje. Těsně před ošetřením se nakape z výše 3 cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru) Varidol. Na jeden nástavek se použijí 2 kapky, obsedá-li včelstvo 2 nástavky, na proužek se nakapou max. 4 kapky. Po vsáknutí Varidolu se proužek na celé spodní straně zapálí. Proužek musí jen doutnat, nesmí hořet. V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme. Doutnající proužek připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku) tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu. Úl a česno okamžitě uzavřeme na 30 min. Po dobu uzávěry česna včelstva kontrolujeme. Je-li Varidol použit k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci ze včelstva odstraní a veškerý spad z podložky zašle k vyšetření. Za hodinu po aplikaci odstraníme z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě jeho zhasnutí pakujeme ošetření včelstva.

Aplikace aerosolem 

Aerosolová technika je výhodná za nízkých venkovních teplot, protože mikroskopické částice aerosolu pronikají do středu zimního chomáče včel lépe než kouř. K vytvoření léčivé mlhy aerosolových částic slouží vyvíječ aerosolu VAT (veterinární technický prostředek zapsaný Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, výrobce Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.) Vyvíječ vytváří léčivou mlhu z vodní emulze nebo acetonového roztoku s obsahem 1,64 %  přípravku Varidol. Volba vody nebo acetonu záleží hlavně na venkovní teplotě (viz tabulka). 

Příprava vodní emulze:

5 ml Varidolu (obsah jedné lahvičky) vmícháme do 300 ml pitné vody

Příprava acetonového roztoku:

5 ml Varidolu (obsah jedné lahvičky) vmícháme do 300 ml acetonu

(přípustný je pouze aceton v kvalitě „čistý“ nebo p.a.)

 

Dávkování: Dávkujeme délkou expozice, tj. dobou, po kterou vháníme aerosol do úlu.

Vodní emulze               nad 10 °C                        120 sekund

Acetonový roztok           - 5 °C až + 10 °C              30 sekund

Uvedené hodnoty platí pro středně silná včelstva, obsedající 6-10 plástů míry 39 x 24 cm a pro vyvíječe se základním výkonem nad 1,5 ml/min.

Při ošetření zvláště silných včelstev, např. obsedajících 2 nástavky, prodlužujeme v tabulce uvedené expozice takto:

- u vodní emulze při venkovní teplotě 10-15 °C: o 45 sekund

- u vodní emulze při venkovní teplotě nad 15 °C: o 30 sekund

- u acetonového roztoku: o 10 sekund

U zvláště slabých včelstev, záložních oddělků apod. tabulkovou expozici naopak úměrně snížíme.

U vyvíječů se základním výkonem pod 1,5 ml/min prodlužujeme dobu expozice o stejnou dobu, jak je uvedena pro zvláště silná včelstva. Hubici vyvíječe v česně dobře utěsníme, nejlépe mokrou tkaninou. Po skončeném ošetření česno uzavřeme na dobu 30 minut.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Jako nežádoucí účinek se po dobu uzávěry česna může u jednotlivých včelstev projevit silnější vzrušení včelstva provázené silnějším hučením. Jde o individuální reakci včelstva. V takovém případě ihned otevřeme česno.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med: Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přísně dodržujte dávkování. Předávkování vyvolá zvýšené vzrušení až hynutí včel. Pro fumigaci naklánějte lahvičku velmi opatrně tak, aby se samovolně uvolnila vždy jen jedna kapka. Při práci je nutno vyvarovat se požití, nadýchání a potřísnění pokožky nebo očí. Při aplikaci je nutno použít odpovídající ochranný oděv, brýle, respirátor s chemickou vložkou A1 a gumové rukavice. Aerosol nepoužívat v uzavřeném prostoru a ve venkovním prostoru použít respirátor do 5 m od přístroje. Při práci s acetonem odstranit z pracoviště všechny možné zdroje otevřeného ohně. Pokud dojde ke styku s kůží, opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím vody.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Po použití se prázdné lékovky vypláchnou, znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Výplach se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod, recipientů vod povrchových a nesmí zasáhnout veřejnou kanalizaci. Výplachy a nespotřebované zbytky se vylijí do půdy. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2009.

15. DALŠÍ INFORMACE

Doba použití je vyznačena na etiketě lahvičky.

Varidol je vydáván pouze na předpis.

Při ošetření včelstev fumigantním způsobem pod papírový proužek před zapálením vložíme na dno úlu plech nebo

hliníkovou folii o rozměru 15 x 15 cm. Za 1 hodinu po aplikaci překontrolujeme úl, zda nevznikl požár.

Reg.č. 96/238/94-C

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons nahid-v  vcelarstvitasovice© 2015 Všechna práva vyhrazena.