"Včely to ví nejlépe...."

MP 10 FUM

MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včelstva fumigací

 

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Máslovice - Dol 94

252 66 Libčice n. Vlt.

tel. 220941259, e-mail: beedol@beedol.cz

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včelstva fumigací Tau-fluvalinatum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml světle hnědého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Tau-fluvalinatum 24 mg/ml

Ostatní látky:

Metylester řepkového oleje 812 mg/ml

Alkylsulfonát (C8 – C18) sodný 54 mg/ml

Pro aplikaci fumigací:

Proužek z krátkovláknité buničiny, impregnovaný směsí dusičnanů.

4. INDIKACE

MP 10 FUM je určen k léčení varroázy včel v době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod nebo jeho plochy jsou zanedbatelné. Přípravek působí kontaktně. Léčivá látka (tau-fluvalinát) se rozšiřuje v úlovém prostoru kouřem ze zapálených proužků. Postihuje roztoče Varroa destructor přítomné na dospělých včelách. Do zavíčkovaných plodových buněk neproniká. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku a inhalaci. Hubí také včelomorky (Braula coeca).

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době možného výskytu snůšky od 16.dubna do 30.září.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifica).

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10ºC v době, kdy včely nelétají. Před aplikací přípravku se plásty v úlu upraví tak, aby mezi krycím

plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. U nástavkových úlů se proužek vkládá do horního nástavku. V dodaném proužku papíru proděravíme otvor asi

1 cm od vrchního okraje. Těsně před ošetřením se nakape z výše 3 cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru) MP 10 FUM. Na jeden nástavek se použijí 2

kapky, obsedá-li včelstvo více nástavků, na proužek se nakapou max. 4 kapky. Po vsáknutí MP 10 se proužek na celé spodní straně zapálí.

 

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Potřebné množství MP 10 FUM odměřujeme kapáním. Lékovku opatrně naklánějte tak, aby se samovolně uvolnila vždy jen jedna kapka.

V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme. Doutnající proužek připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku) tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu. Úl a česno uzavřeme na 30 min. Po dobu uzávěry česna včelstva kontrolujeme. V době uzávěry česna se může u jednotlivých včelstev projevit silnější vzrušení včel provázené silnějším hučením. Jde o individuální reakci včelstva. V takovém případě ihned otevřeme česno.

Je-li MP 10 FUM použit k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci ze včelstva odstraní a veškerý spad z podložky zašle k vyšetření. Za hodinu po aplikaci odstraníme z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě jeho zhasnutí opakujeme ošetření včelstva.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med - bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přísně dodržujte dávkování. Předávkování vyvolá zvýšené vzrušení až hynutí včel. Přípravek obsahuje pyrethroidy. Osoby se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měly vyhnout kontaktu s veterinárním přípravkem. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky, skládající se z gumových rukavic, brýlí a respirátoru s chemickou vložkou A1 . Při nechtěném kontaktu přípravku s kůží zasažené místo omyjte vodou a mýdlem. Vyvarujte

se dotyku sliznic a očí kontaminovanou rukou. Při nástupu alergické reakce, např. po vdechnutí kouře, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODNĚNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU

Přípravek obsahuje syntetický pyrethroid tau-fluvalinát, který je toxický pro vodní organizmy. Nespotřebované zbytky a výplachy se vylévají do půdy, nesmí zasáhnout vodní zdroje ani veřejnou kanalizaci. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.

POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2009

15. DALŠÍ INFORMACE

Doba použití je vyznačena na etiketě lahvičky.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Jedno balení obsahuje lékovku s 5 ml přípravku a 50 fumigantními proužky.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu najdete v bodu č. 1 tohoto dokumentu.

Vyhledávání

vcelarstvitasovice© 2015 Všechna práva vyhrazena.