"Včely to ví nejlépe...."

Povinnosti včelaře...

02.01.2016 18:40

V ČR může chovat včely každý, dokonce i osoby mladší 18 let. Žádný chovatel včel nemusí být nijak organizován (ČSV, PSNV apod.) a při chovu včel nemusí nikomu prokazovat své odborné znalosti (jsou již vyvíjeny určité tlaky aby se toto změnilo). Je to obdobné jako u jiných druhů domácích zvířat. Chovatel včel musí řádně pečovat o včely a dodržovat platná nařízení.


Důležité povinnosti každého včelaře by se daly shrnout do několika jednoduchých bodů:

1. Zaregistrovat se.
2. Posílat pravidelná hlášení
3. Posílat měl na vyšetření
4. Léčit podle nařízení Státní veterinární správy


Ad 1.
Protože včela je, ač to zní sebedivněji, považována za hospodářské zvíře je nutno se před začátkem chovu vždy zaregistrovat u Českomoravské společnosti chovatelů (dále jen ČMSCH) v Hradištsku pod Medníkem. Postačí e-mailem zaslat své kontaktní údaje (včetně e-mailu a telefonu), číslo katastrálního území (šestimístné) a parcelní číslo stanoviště včelstev. Obratem vám přijde zpět (e-mailem a k tomu i v tištěné podobě) přidělené registrační číslo chovatele a evidenční číslo stanoviště. Tyto údaje pak využíváte při následné komunikaci se státní správou (veterinární správa, rozbory, vyšetření, dotace apod..) a při periodickém hlášení ČMSCH. Během roku pak již včelař pouze posílá parcelní čísla případných nových stanovišť k registraci. Reakce a fungování ČMSCH lze ohodnotit na jedničku. Holt soukromá firma i když akcionářem je i stát. Celý proces registrace lze uskutečnit na e-mailu: uevcely@cmsch.cz nebo písemně: ČMSCH a.s., ústřední evidence-včely, Benešovská 123, 252 09 Hradištko popř. telefonicky: 257 896 210
Ad 2.
Každoročně do konce února jsou chovatelé včel povinni písemně oznámit umístění trvalých stanovišť včelstev na příslušný obecní úřad. Během roku pak maximálně do jednoho týdne od jeho vzniku. Na toto hlášení existuje pro členy ČSV jednoduchý formulář, ale forma oznámení není striktně daná. Je potřeba uvést základní údaje o chovateli, počet včelstev a parcelní číslo stanoviště na, kterém se včely nachází.  Je-li stanoviště například blízko hranice dvou územně správních celků, je vhodné ( nikoliv povinné) oznámit to oběma. Nové umístění včelstev při kočování je nutno oznámit alespoň pět dnů před přesunem. Bude-li nové stanoviště včelstev mimo zastavěnou část obce, chovatel připojí jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstva. Stanoviště mimo zastavěnou část obce označí chovatel umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku s délkou strany 100 cm. Symbol je nutno umístit v horizontální poloze. Je vhodné (nikoliv povinné) na přístupové cesty vyvěsit výstražné oznámení POZOR VČELY. Toto hlášení má zabránit otravě včelstev při ošetřování (rozuměj postřicích a hnojení) plodin zemědělci apod. Ošetřovatelé porostů musí postupovat podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a prováděcí vyhlášky č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.  Zjednodušeně řečeno by se měl zemědělec, který chce provádět postřik informovat, na obecním úřadě, kde jsou stanoviště včelstev a brát na ně ohled. V praxi to zvláště u menších zemědělců vůbec není dodržováno. Postřikovače vesele běží v poledne za plné letové aktivity včel a na rostliny jsou používána taková svinstva, která mají na včelstvo často naprosto fatální následky! Škody na včelách, při kterých máme podezření, že jsou zaviněné zemědělskou činnosti, je nutné okamžitě oznámit příslušné Veterinární správě a Českému svazu včelařů o. s. právnímu oddělení a dále postupovat podle jejich pokynů.
Každoročně do 1. května je nutné nahlásit základní organizaci úhyn včelstev během zimy. Toto se týká včelařů registrovaných v ČSV. Podezřelé úhyny se však vždy okamžitě hlásí veterinární správě.
Každoročně do 15. září mají chovatelé včel za povinnost oznámit ČMSCH stanoviště a počty včelstev. Oznamovací povinnost mají všichni včelaři, i ti kteří nejsou registrovaní v ČSV. Těm, kteří jsou již zaregistrováni v ústřední evidenci, posílá ČMSCH k vyplnění každý rok dotazník s přichystanými údaji. Doplní se pouze počty včelstev a případně proškrtnou již nepoužívaná stanoviště.
Ad 3.
Každý včelař ať registrovaný či neregistrovaný v jakémkoliv spolku má každým rokem povinnost do 15.února odebrat měl ode všech včelstev na stanovišti a po usušení ji odeslat na rozbor. Rozbory se provádí za účelem zjistit jak byli včelaři v předchozí sezoně úspěšní v boji s varroázu (Varroa destruktor (Kleštík včelí)-parazit způsobující virus DWV a následně kolaps celého včelstva). Jsou většinou hrazeny v plné výši Státní veterinární správou (SVS). Dalšími často prováděnými rozbory ze zimní měli bývají  rozbory na mor včelího plodu. V místech výskytu této nemoci se dělají z nařízení SVS automaticky a jsou opět plně hrazeny, ostatní zájemci (kočování, prodej oddělků apod.) si je platí. Na obojí vyšetření stačí poslat jeden vzorek a na obale se pouze vyznačí „TAKÉ MOR“. Měl se zasílá usušená v prodyšných obalech a označené jménem chovatele, registračním číslem, číslem stanoviště a počtem včelstev. Vyšetření měli na varroázu i mor provádějí vedle laboratoří Výzkumného ústavu včelařského i laboratoře některých státních veterinárních ústavů a řada dalších akreditovaných laboratoří.
Ad 4.
Kromě vyloženě periodických povinností má každý i neregistrovaný včelař povinnost léčit včelstva podle aktuálního nařízení SVS. V rámci mimořádných opatření mohou být předepsány rozdílné termíny a způsoby léčby včelstev pro různé lokality v rámci krajů i celé ČR. Typicky to bývá třeba předjarní ošetření nátěrem plodu. SVS rovněž při výskytech nebezpečných nemocí, aktuálně např. moru včelího plodu může zakázat jakýkoliv pohyb včelstev (prodej, kočování apod.) mimo území kraje nebo jinak vymezenou oblast. Při léčení podle těchto nařízení mohou být používány pouze vyhrazené léčebné prostředky (VLP), které u nás až na ojedinělé výjimky (Thymovar, Apiguard) vyvíjí, testuje a hlavně prodává Výzkumný ústav včelařský. Asi není náhoda, že v tomto „soukromém“ podniku má 20% obchodního podílu i ČSV. Ne každý si chce do včel cpát tvrdou chemii což většina VLP je, ale nařízení je nařízení!

Zpět

Vyhledávání

vcelarstvitasovice© 2015 Všechna práva vyhrazena.